სემინარიის ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

სასულიერო სემინარიაში სასწავლო პროცესის აკადემიურ დონეზე წარმართვის, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებისა და სამეცნიერო – კვლევითი მუშაობის სათანადო ინფორმაციული უზრუნველყოფის მიზნით, სასულიერო სემინარიას გააჩნია დაწესებულების ბიბლიოთეკის ფონდი (როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონულ მატარებლებზე არსებული) რომელიც შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსებში (სილაბუსებში) მითითებულ ლიტერატურას და შეადგენს 1251 ერთეულ საბიბლიოთეკო დოკუმენტს, დაწესებულებაში არსებობს ბიბლიოთეკის კატალოგი, ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები და სამკითხველო დარბაზი, ასევეუზრუნველყოფილიასაერთაშორისოელექტრონულსაბიბლიოთეკოქსელშიჩართულობა.
ბიბლიოთეკაუშუალოდგანთავსებულიასასწავლოპროცესისმიმდინარეობისსიახლოვეს. უახლოესმომავალშიიგეგმებაბიბლიოთეკისფონდისახალისაბიბლიოთეკოდოკუმენტებითშევსება.
ბიბლიოთეკითსარგებლობისუფლებააქვთმასშიგაწევრიანებულსასულიეროსემინარიის სტუდენტს და პერსონალს. გაწევრიანებახდებაერთხელ და შესაბამისიმომხმარებელიმისწევრადრჩებასტატუსისქონისმთელიპერიოდისათვის. სასულიეროსემინარიისბიბლიოთეკაშიგაწევრიანებადასტურდებასააპლიკაციოგანაცხადისშევსებით. მასშიგაწევრიანება და მისისაბიბლიოთეკოფონდითსარგებლობაუფასოა.
სასულიეროსემინარიისბიბლიოთეკისსამუშაორეჟიმიგანისაზღვრება:
ა) ორშაბათიდანპარასკევისჩათვლით – 09.00 საათიდან _ 18.00 საათამდე;
ბ) შაბათს 09.00 საათიდან – 16.00 საათამდე.